top of page

Minoritetsspråk i India

Updated: Sep 22, 2021

-Bibelbehovet er stort Å ha Guds ord på sitt eget morsmål er en stor glede og velsignelse. For mange millioner i India er det ikke slik. I dette folkerike landet med over 1.3 milliarder mennesker, er der 31 offisielle språk. Men ifølge etnologer er der hele 423 levende språk som brukes i daglig-tale, de fleste er minoritetsspråk.


Bibelen er tilgjengelig på rundt 12 % av minoritetsspråkene, og Nye testamentet på enda 12%. Arbeid med bibeloversettelser er i gang på rundt 100 av språkene. Det trengs undersøkelser rundt 150 av de resterende, om det faktisk er behov for å oversette Bibelen til disse.


Har ikke eget skriftspråk Bibelen er tilgjengelig på de store hovedminoritetsspråk, men det gjenstår altså mange minoritetsspråk der Guds ord ikke er tilgjengelig. Mange av disse har ikke en gang skriftspråk. Ingen alfabet, ingen litteratur tilgjengelig på sitt eget språk.


Behovet for å gjøre Guds ord tilgjengelig til disse minoritetene er åpenbart, likevel spør mange: Vil det ikke være mindre arbeidskrevende å lære dem et av hovedspråkene, som engelsk, hindi og andre statsspråk, slik at de kan lære seg og lese Bibelen på et språk som allerede eksisterer? Av mange grunner er dette en feil tenkemåte. Det er ikke tilstrekkelig å gi dem Bibelen på et språk som ikke er deres eget. Guds ord må oversettes, slik at de kan høre Guds stemme med sine egne ord.

sporos-2018-01-hindu-leser-markus

Endelig kan han lese evangeliet på sitt eget språk 🙂


Skriftspråk gir verdighet En av de viktigste grunnene til å gi mennesker Guds Ord på deres eget språk, er at: Du er hva du taler. En persons identitet er nøye sammenvevd med hans språk. Vi er de ordene vår mor først snakket til oss på – det språket vi lærte å leke på – som hjertet i en persons identitet. De som opplever at deres språk står tilbake for andre språk, føler ofte på at de selv er mindre verdt. Å gi mennesker Guds ord på deres hjertespråk gir dem et viktig budskap: de er verdifulle.


Når mennesker ser sitt eget språk i skriftlig form for første gang, gir det dem verdighet, og de får en opplevelse av at de er respektert og anerkjent, og en del av det globale samfunnet. De er ikke lenger en bortglemt, isolert og marginalisert gruppe. For at dette skal realiseres, må der først lages et skriftspråk, så må de lære å lese og skrive på sitt eget morsmål. Etterhvert som Bibelen og annen litteratur blir tilgjengelig, kan de utvikles til et litterært samfunn: et samfunn der lesing og skriving er en del av dagliglivet. Skriften kan trenge gjennom og tale til deres hjerter, ettersom de erfarer at Gud snakker deres språk. Der er ikke noe som har slik livsforvandlende påvirkning på et samfunn.


Det er mange fordeler med å gjøre Bibelen tilgjengelig for minoritetsspråklige grupper. De føler seg bemyndiget til å ta kontroll over sine egne liv og skape en sikrere fremtid for seg selv og sine barn. Når et folk slik opplever oppgradering av sin egenverdi, heves gjerne levestandarden, gjennom sunnere livsstil, bedre hygiene, bedre utdanning, for å nevne noe. Minoritetsgrupper er ofte dårlig stilt, de har gjerne tilgang til de dårligst betalte jobbene, om de har tilgang til jobb i det hele tatt. De har lav sosioøkonomisk status. Mange gikk på skole og fikk undervisning på et språk de ikke forstod, noe som resulterte i høy grad av «drop-out», mange klarte ikke å henge med og sluttet på skolen. På grunn av opplevd mindreverd kan de henge etter i utviklingen både psykologisk, språklig, kognitivt og sosialt. Å beherske sitt eget språk muntlig og skriftlig skaper et springbrett for videreutdanning. Dette fordi lese- og skriveferdighetene er lært i en kontekst som har betydning for dem: de forstår hva de leser. Det er derfor mindre sannsynlighet for at de faller av lasset når de går over til læring på et annet språk. Nå er de klar for å bidra til positiv utvikling av samfunnet og økonomien.


Hele språkgrupper kommer til Jesus Når det utvikles et skriftspråk for en minoritetsgruppe, blir de plassert på kartet. Når litteratur som Bibelen, blir produsert på deres eget språk, kan disse minoritetsgruppene vise til myndighetene at de er en definert etnisk gruppe som snakker et eget språk, de kan ikke lenger ignoreres. De bør behandles med samme privilegier som andre grupper. Slik kan språket virke samlende og brukes som en hjelp til å motstå marginalisering og undertrykkelse. Språket som en naturlig ressurs, er en rik arv for enhver nasjon.


Bibeloversettelse bidrar til å bevare den skatten for fremtidige generasjoner. Det som ofte hender når folk leser Guds ord på sitt eget morsmål, er at det vokser fram et ønske om å bevare sitt språk for fremtidige generasjoner, de blir stolte av språket sitt og det løftes fram gjennom poesi, sanger, historier, folkesagn etc.


Eierskap til bibeloversettelsesprosjektet Den prosentvise effekten av bibeloversettelse på minoritetsspråk er ofte langt større enn for bibeloversettelser på store språk. Dette fordi et prosjekt knyttet til minoritetssamfunn er mer gjennomsiktig og kjent for alle det angår. Siden alle regionene der språket snakkes har representanter i språkkomitéene som jobber med prosjektet, er alle involvert. De er en del av prosjektet og eier det fra starten av, og de kjenner på stoltheten over at dette er deres eget arbeid og ikke bare et utenlandsk byrå som gjør noe for dem. Det er mye lettere å skape denne følelsen av eierskap med minoritetsspråk. Denne fokuserte og konsentrerte innsatsen for å gi dem Bibelen har ofte en enorm påvirkning, og hele språkgrupper kan omvende seg til Kristus.


En annen fordel ved å ha Skriftene på sitt eget språk er at folket er mer motstandsdyktige mot andre religioner, som islam som forsøker å infiltrere. De er også mindre tilbøyelige til å følge falske læresetninger fordi de selv kan lese hva Bibelen sier. Når gjester utenfra preker i kirken, har den lokale pastoren Skriften tilgjengelig selv, og misforståelser under den direkte oversettelsen kan unngås.


Gud snakker deres morsmål I India med sine millioner av guder, er det en stor åpenbaring for mange at den Gud vi forkynner ikke er fjern og distansert. Han er heller ikke kolonistatens Gud, eller en av mange hindi-guder, men en Gud som snakker deres morsmål, og ønsker å kommunisere med dem på det språket Han gav dem.


Verdien av bibeloversettelse på minoritetsspråk i India er ubestridelig, og behovet er overveldende.

Comments


bottom of page